REFERAT ÅRSMØTE  29.FEBRUAR 2008

LØDINGEN REVY OG TEATERLAG

 

 

Årsmøtet ble avholdt på Lødingen videregående skole. Det møtte 12 medlemmer :

Wenche ,Odd, Øyvind, Berit, Torild, Torstein ,Karen Anne, Tanja, Jon A,  Yngve, Jan M, Geir.

 

 

SAK 1  Velkommen

Odd ønsker alle velkommen og viser noen morsomme bilder fra sminkekurset. Disse er lagt ut på den nye fine hjemmesida vår.

 

 

SAK 2 Valg av møteleder/referent

Møteleder ble Wenche og referent Torild

 

 

SAK 3 Årsmelding

Møteleder leser årsmeldinga i sin helhet.

Den ble godkjent med følgende merknader:

Tittel på årets revycabaret ”Blant breiflabb og heite havfruer” bør føyes til.

Setningen ang. opprydding etter sjømatfestivalen går ut da dette ikke lengre er aktuelt..

Flertallet av medlemmene synes det er positivt at info og referater blir sendt ut på e-post og at årsmeldinga er oversiktlig og fin.

 

 

SAK 4 Kontingent

Medlemskontingent i LRTL er for tiden 100,- pr voksen og 50.- pr barn/ungdom.

Forslag om ikke å endre kontigenten blir enstemmig vedtatt.

 

 

SAK 5 Regnskap 2007

Årets regnskap legges oversiktlig og greit frem av kasserer og han svarer på spørsmål som fremkommer. Regnskapet blir godkjent uten merknader.

Forslag om å legge ved liste over utstyr som er kjøpt inn.

 

 

SAK 6 Innkomne saker

Vedtektsendring

Det ble på forrige årsmøte bestemt at styret skulle gå gjennom lagets vedtekter og her er styrets forslag til endringer:

 

 

§4.3.1 ” Styrets medlemmer får dekket sine telefonutgifter med en fast sum hvert år bestemt av styret”

Forslag til endring:

”Styrets medlemmer kan få dekket sine telefonutgifter etter regning”

Endringsforslaget vedtatt.

 

§6.1.3 (Ny) ”Årsmøtet oppnår beslutningsdyktighet ved ¼ oppmøte av medlemmer”

Det er enighet om at forslaget strykes.

 

§6.2.3  ”Kun de fremmøtte medlemmer av LRTL som har fylt 16år og betalt sin kontingent innen årsmøtet, kan  avgi stemme”

Forslag til endring:

”Kun de fremmøtte medlemmer som har fylt 16år kan avgi stemme.

Kontigent er gyldig fra årsmøte t.o.m neste årsmøte”

Endringsforslaget vedtatt.

 

§8.4  ”Ledsagere med ledsagerbevis slipper gratis inn på forestillingene. Ellers skal det ikke deles ut gratisbilletter hvis ikke styret i særskilte tilfeller innvilger dette”

 

Styrets forslag til endring:

Som den står,-i tillegg skal medlemmer som ikke deltar på forestillinger få kjøpe billett til seg selv til halv pris.

 

Nytt forslag til endring (Jan Martin):

Som den står,-i tillegg skal alle medlemmer få kjøpe en billett til redusert pris.

 

Jan Martins forslag ble vedtatt mot tre stemmer. Paragafen vil fra nå lyde slik:

§8.4 Ledsagere med ledsagerbevis slipper gratis inn på forestillinger. Medlemmer kan få kjøpe en billett hver til redusert pris. Ellers skal det ikke deles ut gratisbilletter hvis ikke styret i særskilte tilfeller innvilger dette”

 

SAK 7 Budsjett

Budsjett for neste periode legges frem og godkjennes.

 

 

SAK 8 Valg

Valgkomiteens forslag til nye verv i LRTL :

Leder: Wenche B  (valgt for 2 år)

Kasserer: Øyvind P (valgt for 2 år)

Sekretær: Torild S  (valgt for 1 år,-dette vervet blir 2år til neste år)

Styremedl: Berit L A : (valgt for 1 år)

Styremedl: Odd M:  (valgt for 1 år)

Varamedl: Helene R (valgt for 1år)

 

Valgkomite : Tine T og Yngve N  (valgt for 1 år)

Revisor  : Magne Haslevang

 

Som dere ser har alle sagt seg villig til gjenvalg! Dette må jo bare tyde på at LRTL er et trivelig lag å jobbe for! Styret takker for tillitten!

 

Lødingen 2.mars 2008

Torild Sareussen

Referent