Styremøterefaug010

 

LØDINGEN REVY- OG TEATERLAG

 

REFERAT FRA STYREMØTE 29. august 2010

 

Møtet ble avviklet i Vidjevn. 3 fra kl. 20.00 – 22.00

Til stede: Berit, Odd, Helen og Torstein.

 

Sak 16-10 REFERATER/INFO

a)      Rapportskjema – teateraktivitet 1. halvår 2010  HATS

b)      Skriv vedr. momskompensasjon på utstyr  HATS

c)      Gratis annonsering i HATS-kalenderen

d)     Nordland teater kommermed to forestillinger i høst: Søndag 26.09 Stones in his pocket og lørdag 30.10 Den svarte grisen. (kultursjefen)

e)      Tilskuddsordningermail fra Wenche

f)       Blomster til Berit på 60-årsdagen.

g)      Oppmerksomhet til Tor Arne ved Lillians bortgang.

 

Sak 17-10 OPPSUMMERING/EVALUERING AV SJØMATKABARETEN 2010

                Forberedelsene: Fortsatt for få som produserer tekster. Problemer da dansejenter

                trakk seg samtidig med at danseinstruktøren ikke kunne stille. Likeledes ble det

                problem med å få tak i pianist. Mange av våre aktører går vakter eller har turnus –

                dette vanskeliggjør fellesøvelser. Instruktøren må derfor gjøre egne avtaler med   

                hver enkelt, og mange nummer ble øvd inn på ulike tidspunkter i Vidjevn 3B.

                Det blir alltid hektisk å få rigget opp scene + lyd og lys fra morgenen av. De som

                bidro til klargjøringen, gjorde likevel en kjempejobb.

                Selve forestillingen ble en passelig miks av sketsjer, monolog, viser og dans. (De

                nye dansejentene kunne nok ha trengt litt mer øving, men var sporty som stilte opp i

                siste liten). Ellers gjorde alle aktørene jobben sin.

                Et minus er at altfor få bidro til ryddingen, innlastingen av utstyr og bæringen ned

                på lageret da kabareten var ferdig. Her var ikke prosjektansvarlig tydelig nok.

                Det positive som imidlertid må fremheves er at vi har en del rutinerte folk som gjør

                jobben de er satt til på en utmerket måte – helt fra PR/markedsføringen og til de

                som på sen kveldstid bar de siste eiendelene våre ned på lageret. Honnør til alle

                disse. Vi må klargjøre dette med redusert pris på en ekstra billett som de

                medvirkende har krav på etter vedtektene.

                Ellers tyder et stadig økende publikumstall på at sjømatkabareten må være populær.

 

Sak 18-10 HØSTENS PRIORITERTE OPPGAVER FOR LRT

                I følge vår årsplan gjenstår det å få oppfylt 3 punkter: Et aktivitetstilbud for barne-

                og ungdomsskoleelever, maling av scenerommet og planleggingen av lokalrevyen

                medium mars 2011.

A)    Aktivitetstilbudet for de unge: Tilbudet gis til 2 grupper – til mellomtrinnet på barneskolen og til ungdomstrinnet. Berit og Torstein er styreansvarlig for de res-

pektive gruppene. De involverer 2 andre voksne medlemmer som sammen komponerer innholdet i opplegget og datofester øktene. Øvelsene avvikles hver 14. dag a 2 timer. Opplegget vil innebære mest teatersport, men også dans, sminking/kostyme og lyd og lys. Styret vil prøve å komme i gang med tiltaket fra midten av september. Tilbudet markedsføres med plakater/pressemelding.

 

B)    Maling av scenerommet Odd er styreansvarlig og vil organisere dugnader.

      Teppene må først tas ned og støvsuges. Deretter kan oppstart for selve malingen

      skje. Odd tar sikte på å komme i gang fra begynnelsen av oktober.

 

C)    Forberedelse til lokalrevy – mars 2011 Torstein får i oppdrag å plukke ut 4-5

      medlemmer som sammen skal bidra til innspill (event. tekster) til lokalrevyen.

 

Sak 19-10 OPPNEVNING AV NYTT STYREMEDLEM OG VARAMEDLEM

                 Geir har meldt fra om at han ønsker å gå ut av styret på grunn av 

                 endringer i sin arbeidssituasjon. Styret beklager at Geir vil forlate styret,

                 men tar avgjørelsen til etterretning. Styret foreslår at varamedlem

                 Øystein Ingebrigtsen rykker opp som fast medlem, og oppnevner

                 Karen-Anne Baartvedt som nytt varamedlem fram til førstkommende

                 årsmøte i februar 2011.

                 Torstein tar samtidig over sekretærfunksjonen fram til årsmøtet.

 

Sak 20-10 FORSLAG TIL RAMMEBUDSJETT FOR 2010

                 Da det ikke ble lagt fram budsjett for 2010 på årsmøtet i februar, fikk det

                 nye styret i oppgave og sette opp et budsjettforslag. Torstein hadde satt

                 opp en enkel budsjettskisse til møtet, og dette ble vedtatt uten endringer.

 

Sak 21-10 MEDLEMSMØTE

                 Etter vedtektene skal det avvikles minst ett medlemsmøte mellom

                 årsmøtene. Styret har derfor fastsatt et medlemsmøte til 27. september

                 kl. 19.00. I tillegg til nærmere orientering om hva som vil skje i tida som

                 kommer, har Odd lovet å vise noen DVD-opptak fra ulike forestillinger.

 

Lødingen 30.08.10

 

Torstein Aa. Nilsen

sekr.