REFERAT ÅRSMØTE  I LØDINGEN REVY- OG TEATERLAG
Lødingen VGS Mandag 15.02.10   KL. 20:00

Tilstede: Katja Pettersen, Øystein Ingebrigsten, Jon Alvin Olsen, Anne Beth Mogård, Torill Sareussen, Jan Martin Bjugg, Karen Anne Bårdtvedt, Yngve Nyheim, Odd Myrlund, Geir Ellingsen, Torstein Aaring Nilsen, Wenche Bakke, Øyvind Pedersen, Gaute Eilersten, Berit Lillefjære Andersen, Ragnar Sellevold________. (17 stk.)

 

1.    VELKOMMEN

Leder Wenche Bakke ønsket velkommen og uttrykte glede over godt fremmøte

 

2.    VALG PÅ MØTELEDER OG REFERENT

 Som referent ble valgt Geir Ellingsen, som møteleder Wenche Bakke.

 

3.    ÅRSMELDING FOR 2009

Årsmelding (vedlagt) ble lest opp v/møteleder.

Øyvind Pedersen poengterte at det må utarbeides en ny avtale mellom LRTL og Sjømatfestivalen der de nye momentene tas med. Årsmøtet ber det nye styret ta initiativ og styring med utarbeidelsen av en slik avtale.

Øystein Ingebrigsten luftet muligheten for å opprette egen mobiltelefon-gruppe for masse-utsendelse til lagets medlemmer. Årsmøtet overlater til nytt styre å vurdere dette.

 

Følgende ble lagt til årsmeldingen: I begynnelsen av januar var Karen Anne, Magne, Øystein, Vidar og Wenche i Alsvåg på skuespillerteknikk. Instruktør var Eva Dons. Deltakerne var veldig fornøyde.

 

Skuespillerteknikk for barn og ungdom i Lødingen. Vi var så heldig å få besøk av Marianne Krognes. Det var 18 deltakere.    

 

4.    REGNSKAP FOR 2009

Regnskapet ble raskt gjennomgått av kasserer Øyvind Pedersen som kunne fortelle om fortsatt robust økonomi i laget. Fullstending regnskap fås utlevert hos kasserer.
Øyvind ber nytt styre vurdere om faktura på epost er en god fremgangsmåte for medlemsavgifter.  

Det relativt høye beløpet under diverse skyldes høy aktivitet i laget og svært mange ymse småutgifter som det blir uforfoldsmessig mye arbeid å opprette egne poster for.
Kasserer ber om at alle dagsoppgjør for billettinntekter telles opp og underskrives av to personer.

Torstein ba om at liste over innkjøpt utstyr i 2009 legges på nett. Odd påtok seg å gjøre dette.

Revisor Magne Haslevang har revidert og funnet regnskapet i orden.

 

5.    INNKOMNE SAKER

Torstein Aa. Hadde sendt inspill i forkant av møtet. Dette har gått i retur pga epost-problemer hos mottaker og saken ble ansett korrekt meldt til styret jfr. innkalling og slik behandlet.
Torstein leste opp eget forslag:

Pkt. 1.  
Årsmøtet drøfter forslag til prioriteringer i en retningsgivende aktivitetsplan / handlingsplan for 2010

Disse prioriteringene bør omfatte både sceneaktiviteter/forestillinger, kompetansehevende kurs og andre prosjekt/tiltak. Målene for aktivitetene bør begrunnes og tiltakene bør ha et ansvarlig styremedlem som pådriver og tilrettelegger. I planen bør det også settes klare tidsfrister for start og avslutning av ulike tiltak/prosjekter.


Kort diskusjon rundt hvorvidt dagens årsmøte kan legge føringer for driften fremover uten en innstilling fra styret. Et klart flertall mente at dette både var godt innenfor Årsmøtets mandat, ønskelig og viktig. Årsmøtet valgte likevel å gjøre seg ferdig med de vanlige årsmøtesaker for å ta opp 2010-aktiviteten i et medlemsmøte, umiddelbart etter årsmøtet.


Vedtak: LRTLs  styre skal f.o.m. 2011 innstille handlingsplan for kommende år overfor årsmøtet.

 

      Pkt 2.   Sceneaktiviteter for barn og for ungdom.

Begrunnelse: Dersom vi ønsker kontinuitet i scenevirksomheten for våre yngste medlemmer, må vi ha faste rammer for aktiviteter utenom forestillingene. F.eks et teatersportopplegg en times tid hver 14. dag med faste ansvarlige ledere. Opplegget bør være variert, og de unge må synes det er gøy. Viss vi lykkes med dette, vil vi det også ha en rekrutterende effekt for laget.  

 

Bred støtte til forslaget.
Yngve meldte seg frivillig til å bidra med et par kvelder folkedans det kommende året.

Vedtak: Det nye styret bes få igang et trenings / aktivitetspplegg for barn og unge 1-2 ganger per mnd uten nødvendigvis å sikte mot ei konkret forestilling.6.    BUDSJETT 2010

 

Det forelå ikke føringer fra styret på hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i 2010. Styret ble gitt fullmakt til å sette opp budsjett på bakgrunn av tidligere års budsjetter og regnskap samt føringer gitt av årsmøtet under årsmøtets SAK 5. punkt 1 & 2 samt påfølgende medlemsmøtes behandling av årsmøtets SAK 5 punkt 1.

 

 

 

7.    VALG PÅ LEDER, KASSERER, VARA, REVISOR, VALGKOMITE

Valgkomiteen ved Yngve ga uttrykk for trivsel på jobben og la fram forslag slik:

Helene Rokkan og Torstein Aaring Nilsen velges til styremedlmemmer for avtroppende Øyvind Pedersen og Wenche Bakke.

Vedtak: Valgkomiteens innstillig ble enstemmig vedtatt.

Styret konstituerer seg selv. Årsmøtet takker Wenche og Øyvind for lang fartstid med stødig kurs gjennom tildels opprørt farvann og skiftende vindforhold.


Årsmøtet hevet 21:30

Lødingen, 15.02.10
Geir Ellingsen