STYREMØTE 16.11.11 hos Torstein fra kl. 20.00 – 21.45

Til stede: Karen-Anne, John Alvin og Torstein. Helene og Odd meldte forfall.

S A K L I S T E

Sak 18/11 INFO/REFERATER

-         Medlemsmøte 20. september.

-         Underskrevet avtale med Lødingen båtforening om sceneplatt og amfi.

-         Øistein og Torstein har revet ”fyrløkta” (etter anmodning fra båtforeninga) og kjørt materialene til miljøstasjonen

-         Markerte 50-årsdagene til Torild og Wenche med sangopptreden og gaver.

-         Har hatt samlinger med de eldste ”ungdommene”  i  laget – en time en gang i uka.

-         Sendte ut e-post til medlemmene om Cafe Cabaret Advent, kursinvitasjon, jubileumsmarkering i febr. 2012  og om kontingentinnbetalinger.

-         Forespørsel fra HATS om å arrangere verksted med fokus på koreografi om musikalske virkemidler i revy-, teater og musikalproduksjoner.

Torstein gir beskjed til HATS at vi gir tilbakemelding etter nyttår.

-         Blomst/oppmerksomhet til Torodd.

-         John  Alvin har satt opp ei ekstra stang på lageret til scenelys.

-         John Alvin har tatt initiativ til å få ordnet en ny kurs på rådhuset

-         Det er frigitt frekvenser for 8 nye mikrofonsett

-         Tar sikte på å få presentert Lødingen revy- og teaterlag gjennom 30 år –

Torstein tar kontakt med historielaget etter nyttår

-         Torstein og John Alvin tar et møte med Beth for å få godkjenning til  planene vi har om oppsett av ei bl.a. ei bu på galleriet og maling av scenerom.

-         Innkjøp av 2 solide plakatbukker (ansv: John Alvin og Karen- Anne)

-         På neste styremøte i desember (like etter kabareten) tar vi en gjennomgang av lagets vedtekter. Forslag til endringer legges fram for årsmøte 2012.

 

Vedtak: Referatene og infoen tas til etterretning

 

 

 

Sak 19/11 RAPPORT FRA PRODUKSJONSLEDERKURS

 

Kurset var kanskje ikke helt tilpasset amatørteaterlag – kursleder Wenche Viktorsdatter Paulsen hadde jobbet både på Hålogaland Teater og var nå i Riksteateret. De profesjonelle organisasjonene hun har jobbet innenfor,  blir noe annerledes enn vår organisasjon.

De faste teatrene har et styre og en teatersjef som sammen bestemmer hva slags repertoar teateret skal ha neste år.

-         Produsenten har ansvaret for å sikre gjennomføringen av en produksjon.

-         Produsenten skal kombinere produksjonens ressurser med kunstneriske mål

-         Produsenten forklarer og beskriver prosessen slik at den blir forståelig for alle som deltar i produksjonen.

-         Produsenten forklarer sammenhengen mellom kunst og økonomiske ressurser.

Produsenten er arbeidsleder og har budsjettansvar fra etablering til avslutning

(Budsjettet er min sjef!)

 

Rollefordelingen i produksjonen:

 

Produksjonsleder/produsent                 Regissør                    Inspisient               

 

 

Andre roller i teamet:

Scenograf, lysdesigner, lyddesigner, videodesigner, maskedesigner, regiassistent, sufflør, scenemester, lydtekniker, lystekniker, scenetekniker, videotekniker, masker, påkleder, kommunikasjon.

 

MMR- modellen:

1.Mål Utvikle et klart mål for det vi vil oppnå

2.Metode: Ta frem ulike metoder for å nå målet og velge den som er best.

3. Ressurs: Kontrollere om vi har eller kan samle inn tilstrekkelige ressurser.

 

Produksjonsbeskrivelse:

A) Produksjon – Hva skal vi produsere?

B) Mål – Hvorfor og hva vil vi oppnå

C) Bakgrunn – Historikk

D) Team – hvem er med i teamet

E) Metode – hvordan ser organisasjonen, konseptet, planene og prosessene ut

F) Målgruppe – hvem skal oppleve dette

G) Økonomi – budsjett, finansiering og ressurser

H) Resultat og framtid – muligheter

 

Produksjonsplan:

Rammemøte

Konseptskissemøte

Modellinnlevering

Modellpresentasjon

Prøvetider

Teknisk arbeid

Gjennomganger

Foto og video

Pressevisning

Publikumsprøver

Generalprøve

Premiere og forestillinger

 

Jeg har plukket ut en del av stoffet som vi ble presentert for. Kanskje dere også synes en del av dette er for omfattende for vår organisasjon, men det kan være fornuftig og å lage vår egen produksjonsbeskrivelse og produksjonsplan, slik at vi får bedre oversikt og sikrer en bedre plan, struktur og fremdrift i prosjektet.

 

Vedtak: Saken tas opp til nærmere drøfting på neste møte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 20/11CAFE CABARET ADVENT (lørdag 3. desember fra kl. 11.30 – 13.30)

 

Det som er klart til nå er:

Dette skal være en minikabaret (ca 30-40 min) der ”godt voksne” tar sin formiddagskaffe og får litt underholdning attåt. Ingen revy, men en mer ”stillferdig og beskjeden” forestilling med relativt få aktører.

Et par av innslagene bidrar ungdommene med.

Forestillingen bindes sammen av Torstein som også har regi/instruksjon.

Vi har bestemt oss til å ta kr. 99.99 for kaffe/kaker og undrrholdning!

 

·        Kommunestyresalen, kafeteria og kjøkken er bestilt.

·        Kabaretbandet er klart: Jermund og Tor Arne

·        Vi har kommet godt i gang med øvinger. Aktørene er altså: Wenche, Arild, Ivar, Yngve, Sondre, Celine, Helle og Heidi + Torstein.

 

OPPGAVER SOM GJENSTÅR – (Tidspunkt og ansvarlig)

·        Kostymer og litt sminke til aktørene (ansv: Torild i samarbeid med Torstein)

·        Få kjørt ned 5 sceneelementer fra idrettshallen fredag 2. des kl. 15.30 - 16.00 og få de på plass oppe i rådhussalen. Transport opp på lørdag etter forestillingen. (ansv: John Alvin og Odd med bistand av Torstein).

·        Få fraktet tepper til å dekke kortveggen bak scenen + lyd og lysutstyr). (fredag)

·        Ordne til småbord og stoler i lokalene. (fredag ansv: Karen- Anne)

·        Dekke bakveggen med tepperpå mot formannskapssalen med mørke tepper (fredag: ansv: Odd og Torstein)

·        Montere lys-  og lydutstyr. (fredag ansv: Odd og John Alvin)

·        Innkjøp av kaffe/te, servietter, telys m.m. (ansv: Karen- Anne)

·        Billetter (ansv: Karen-Anne)

·        Kjøkkenvakter og billettør (ansv: Karen- Anne)

·        Plakater, pressemelding - eventuelt andre former for markedsføring (ansv: Torstein og Jan Martin

·        Fordele kakebakingen på 8-10 medlemmer (ansv: Karen- Anne)

·        Skaffe 2 trappeelementer opp til scenen (ansv:  John Alvin)

 

Vedtak:  De ansvarlige sørger for at oppgavene blir utført til rett tid.

 

 

Lødingen 19.11.11           Torstein