ÅRSMØTEREFERAT 2012 LØDINGEN REVY-OG TEATERLAG

 

Årsmøte ble avholdt på Lødingen v.g.skole 13.februar 2012 kl. 19.30-21.30

Tilstede:

ungdom: Tobias Waage Johansen, Ragnar Sellevold Jakobsen, Frida Nilsen, Helle Bakke Torkildsen, Sofia Bergli Wittager, Viktoria Magnussen Iliev, Ulf Kristian Torkildsen, Sondre Andersen Hanssen

Voksne: Øyvind Pedersen, Tine Tenvassås Bjugg, Berit Lillefjære Andersen, Arild Martinsen, Geir Ellingsen

Fra styret: Torstein Aa. Nilsen, John Alvin Olsen, Odd Myrlund, Øistein Ingebrigtsen, Karen-Anne Baartvedt

 

1.                  Velkommen v/ Torstein

Opplysning om hvem som har stemmerett i følge vedtekter

 

2.                  Valg av møteleder og referent

            Torstein ble valgt til møteleder og Karen-Anne som referent

 

      3.   Årsmelding for 2011

            Årsmelding ble opplest, tilføyelser vedrørende markering av medlemmer som er fylt 50 og 60 år i 2011 Årsmelding godkjent.

 

       4. Regnskap for 2011 v/ Odd

           Kasserer Odd orienterte om regnskapet for 2011. Det er gjort opp med et underskudd

            på kr. 24.000 ( dette i forhold til ekstrautgift på scene platting på Hjertholmen som ble tatt av    

           storm)

            Kommentar fra revisor Magne Haslevang at bankutskrifter ikke er spesifisert som tidligere.

            Bilag ligger i regnskap ført av kasserer

            LRTL har på kto. pr. 31.12.2011 kr. 155.000

            Regnskapet ble vedtatt med forbehold om revisors godkjenning

 

        5. Innkomne forslag.

            Ingen saker kommet til styret før årsmøte

            Saker styret hadde:

       1. Kontingent voksne kr. 100 og ungdom kr, 50 

                        Kontingent har vi som kriteriet på medlemskap, en symbolsk sum.

                        Forslag på å opprettholde denne kontingenten ble vedtatt.

 

                   2.  Godtgjørelse for kjøreutgifter

                         Forslag om å gi kr. 2,- pr km som er praktisert ble vedtatt.

                  

                   3. Aktivitetsplan

                        Styret la fram forslag til aktivitetsplan for 2012 og fikk flere innspill 

- 30 års jubileum 24.februar egen komite jobber med den

- Forslag om jubileumsrevy med innslag plukket fra lagets historie + noe nytt

- Familieforestilling noe av Torbjørn Egner siden han ville fylt 100 år 2012.

                               F.eks «Folk og røvere i Kardemommeby».

- Kurs i regi av HATS vil bli prioritert også i 2012

- Teatersalen oppussing orientering v/ John Alvin om de planer som er om dette.

                        Diskusjon om LRTL skal delta under sjømatfestivalen. Det nye styret tar kontakt 

                        med Jan Roger Henriksen i løpet av en uke

 

                   4. Endringer av LRTL sine vedtekter

                        Flere endringer og justeringer ble foreslått

                              Endringene ble vedtatt                                                                                                                                                                                                            Endringer renskrives og sendes til medlemmene.

 

6.                      Budsjett 2012

                        Det ble lagt fram driftsbudsjett med et planlagt overskudd på kr. 12000 

         

7.  Valg

                        Valgkomiteen v/ Tine og Yngve kom med følgende forslag

                        Torild og Yngve velges inn i styret for to år. Arild velges som varemedlem for ett år

                        Odd, John Alvin og Øistein fortsetter i styret ett år til og blir på valg i 2013.

                        I styret snakket vi på sist styremøte om å få ungdom inn i styret

                        Dette ble tatt opp på årsmøte at en ungdomsrepresentant velges inn for ett år av gangen

                         p.g.a skolegang

                        Helle Bakke Torkildsen ble valgt inn for ett år

 

Det nye styret: Odd Myrlund, John Alvin Olsen, Øistein Ingebrigtsen, Helle Bakke Torkildsen, Torild Sareussen, Yngve Nyheim og  Helle Bakke Torkildsen.

                        Varemedlem Arild Martinsen

                        Revisor Magne Haslevang

                        Valgkomite Tine Tenvassås Bjugg og Yngve Nyheim

                        I følge vedtektene konstituerer styret seg selv.

                 

                        LRTL kan etter HATS vedtekter sende inntil 3 representanter til årsmøte i Svolvær 20-22.april d.å.

Årsmøte anmoder styret om selv å velge lagets representanter til HATS årsmøte 2012.

      

            8.   Avslutning

                        Møteleder Torstein takket alle for frammøte kommenterte spesielt hyggelig at så mange ungdommer møtte

                        En ekstra takk til de som går ut av styret Helene, Torstein og Karen-Anne.

 

 

 

                        Karen-Anne Baartvedt                                              Torstein Aa. Nilsen

                        Referent                                                                       Møteleder.