Refstyremøte0212

REFERAT FRA STYREMØTE 9. februar 2012

hos Torstein (fra kl 19.00 til 21.30)

Til stede: Odd, John Alvin, Karen Anne og Torstein. Meldt forfall: Øistein og Helene .

 

 

Sak 22- 11/12 INFO/REFERATER

a) Valgkomiteens innstilling

b) Fin invitasjon til 30-års jubileumsfest

c) Beskjed til Jan Roger Henriksen etter årsmøtet om eventuell kabaret under Sjømatfestivalen

d) HATS-frist for kurssøknader, stipendier og instruksjonshjelp er 15. februar d.å.

e) Årsmøtet i HATS går i Svolvær i helga 20.- 22. april. Valg av utsendinger på vårt årsmøte.

f) Forespørsel fra Lødingen historielag om en artikkel i årboka til høsten. Styret har takket ja til dette.

 

Sak 23- 11/12  ÅRSBERETNING 2011, BUDSJETT 2012  OG REGNSKAP 2011 TIL ÅRSMØTET

Styret gjennomgikk årsberetning, og budsjett. Regnskapet var oversendt revisor. Kalenderåret 2011 viser et underskudd på ca 24 000 som i hovedsak skyldtes materialutgifter på friluftsscenen etter stormen i vår.

Årsmøtet: Torstein ønsker velkommen og leser opp årsmeldinga. Odd gjennomgår hovedpunktene i  regnskapet.

 Under innkomne saker innstiller styret på ingen heving av medlemskontingenten.

Karen-Anne og Torstein legger fram styrets endringsforslag til vedtektene. Torstein legger fram satsingsområdene for 2012, og John Alvin Alvin orienterer mer inngående om planene for teatersalen. Torstein sier litt om budsjettet for 2012, og leder valgene. Karen-Anne sørger for noe å drikke og noe å bite i.

 

 

Sak 24-11/12 STYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER

En gjennomgang av vedtektene for LRTL har vært nyttig for styret, men vi ser også behovet for endringer og en del omredigeringer. Styret kom til slutt fram til et endelig utkast som legges fram for årsmøtet.

Torstein får i oppgave å skrive endringsforslagene inn i vedtektene.

 

 

Sak 25-11/12 PLAKATBUKKER

Under ”Eventuelt” tok Karen-Anne opp ønsket om to solide plakatbukker som tas i bruk før forestillingene. Styret ble enige om type plakatbukker (50x70), og John Alvin står for innkjøpene. Harstad.

 

 

Lødingen 10.02.2012

 

 

 

Torstein Aa. Nilsen