Årsmøte i Lødingen Revy- og Teaterlag, 4. mars 2013

(www.lrtl.no)

Til stede: Ungdomsrepresentanter: Vegard Johannesen, Ragnar Jakobsen, Tobias Waage, Henry Sande , Celine Krey- Pedersen, (Merethe Haslevang kom på slutten av møtet).   Andre: Odd Myrlund, Torild Sareussen, John Alvin Olsen, Rakel Sommernes, Merethe Berg, Olav Kyrre Bjugn, Wenche Halmøy Bakke, Magne Haslevang, Helene Rokkan, Karen Anne Baartvedt, Vigdis Olsen, Øystein Ingebrigtsen, Geir Ellingsen og Tine T. Bjugg

1. Torild Sareussen ønsket på vegne av styret velkommen til årsmøtet

2. Som møteleder ble Torild Sareussen valgt, som referent ble Tine T. Bjugg valgt.

3. Årsmelding 2012. Torild presenterte årsmeldingen. Årsmøtet godkjente årsmeldingen med følgende merknader:

Teaterlaget har i tillegg vært med på følgende aktiviteter:

- bistand til Vestbygd sin oppsetning «Kardemomme-by» oktober 2012

- sminking av Nissetog til Nisselørdag

4. Kasserer Odd Myrlund la frem et regnskap og et budsjett som viste en velholden økonomi. Regnskap og budsjett, ble godkjent av årsmøtet uten merknader.

5. Innkomne saker til årsmøtet:

* Kontingent. Styret foreslo å opprettholde kontingent (kr. 100,- for voksne og kr. 50,- for ungdom). Årsmøtet godkjente styrets innstilling.

* Muligheter for livstids-kontingent? Styret vurderer å fremlegge forslag om dette til neste årsmøte.

6. Valg av 3 styremedlemmer, 1 varamedlem, 1 ungdomsrepresentant, revisor og valgkomite (eget protokollnotat levert av valgkomiteen).

Følgende går ut av styret: John Alvin Olsen, og ungdomsrepresentant Helle Bakke Torkildsen, I stede for disse velges Geir Ellingsen og ungdomsrepresentant Celine Krey- Pedersen.

 

Etter årsmøtet ble følgende saker behandlet:

-          Muligheter for «liten» kafe forestilling

-          Medlemsrekruttering. Vi har noen ressurspersoner i Lødingen innen teater og dans!

-          Produksjoner. Vi bør bestrebe oss på å planlegge over lengre tid. Før vi bestemmer oss for om produksjonen skal gjennomføres, bør folk være forespurt. Hvis man sier ja, bør man være enig om øvingsplan. Det må også respekteres på en bedre måte hvis noen sier nei.    

-          Sjømatfestivalen 2013. Det bør innkalles til oppstartsmøte umiddelbart for å klarlegge hva vi har og hvem som kan være med i de ulike funksjonene og rollene.

 

Referent: Tine T. Bjugg


 

Vedlegg I: Valgkomiteens innstilling:

Til:

Styret i Lødingen Revy- og Teaterlag

 

 

Innstilling til valg – Årsmøte 2013 LRTL

 

 

Valgkomiteen i Lødingen Revy- og Teaterlag har følgende innstilling til valg på nye verv:

 

Styremedlemmer:          Torild Sareussen                              Ikke på valg -1 år igjen

Yngve Nyheim                                 Ikke på valg -1 år igjen

Øistein Ingebrigtsen                     Valgt for 2 år

Geir Ellingsen                                   Valgt for 2 år

Odd Myrlund                                   Valgt for 2 år

Ungdomsmedlem:         Celine Krey Pedersen                   Valgt for ett år

 

Vara:                                    Arild Martinsen                               Valgt for ett år

 

Revisor:                               Magne Haslevang                           Valgt for ett år

 

 

Valgkomité:                       Wenche Bakke                                 Valgt for ett år

                                               Sissel Johansen                                               Valgt for ett år

 

 

 

Valgkomiteen ønsker å takke for den positive responsen på våre forespørsler. Vi synes det har svært hyggelig å ha vært valgkomité for Lødingen Revy- og Teaterlag i en årrekke, men nå synes vi det var på tide å slippe nye krefter til – under tvil.

 

 

Lødingen 03.03.13

 

Tine Tennvassås Bjugg

Yngve Løkholm Nyheim

(Valgkomité)

 

 


 

Vedlegg II

ÅRSBERETNING 2012

LØDINGEN REVY OG TEATERLAG

LRTL har i perioden hatt følgende styresammensetning:

Leder: Torild Sareussen

Sekretær: Yngve Nyheim

Kasserer: Odd Myrlund

Styremedlem: Øystein Ingebrigtsen

Styremedlem: John Alvin Olsen

Ungdomsrep: Helle Bakke Torkildsen

Vara: Arild Martinsen

 

Revisor har vært Magne Haslevang og valgkomiteen har bestått av Yngve Nyheim og Tine Tennvassås

Odd,Øystein,John Alvin er  på valg 2013,velges for 2år, samt ungdomsrep og vara som velges for 1år.

Revisor og valgkomite velges også for et år.

Det har i 2012 vært avholdt  8 styremøter og arrangert 2 medlemsmøter.I tillegg har det vært en mengde arbeidsmøter og kreative møter i forb med revyoppsetning.

 

Jubileumsåret 2012:

30-årsjubileet ble markert med en flott fest på Kløverstua den 24.febr. Komiteen som var  Berit,

Annebeth, Yngve og Øystein hadde gjort en fremragende jobb og det ble ei “aldeles storarta feiring” for å si det med gamle Tobias sine ord. To nye æresmedlemmer ble oppnevnt :Wenche Halmøy Bakke og Torild Sareussen.

 

Forestillinger::

Laget har hatt 1 forestilling  i 2012 . Dette var under sjømatfestivalen  sommer 2012. Forestillingen ble en stor suksess med rundt 500 solgte billetter.Som instruktør ble Fridtjof Nordnes leid inn.

Jubileumsforestillingen som  skulle vært vist i november ble som alle vet utsatt( og i skrivende stund er vi lykkelige over at forestillinga er vist  og alle virker fornøyd med innsatsen)

Det ble fra september og ut året lagt ned mye arbeid med forestillinga, Mange av deltakerne trekte seg underveis,vi strevde med fravær på øvinger og vi manglet folk på alle plan hele veien. Dette  gjorde prosessen vanskelig og man må berømme arbeidsgjenget med Torstein i spissen og skuespillerne  for at de holdt til mål!!

Vi deltok med lys,lyd og sminke i Vestbygd da de satte opp Kardemomme by og deltok på nisselørdag med sminke i nissetoget samt Odd m lyd i nisseballsleppet.

 

Deltakelse på møter/kurs

LRTL var representert med 3 medlemmer på årsmøtet i HATS som i år blei arrangert i Svolvær 21.april. De som deltok her var Odd,Øystein og Torild. Greit å delta og inspirerende å treffe andre i teatermiljø.

Arild og Yngve deltok i oktober på skrivekurs i Tromsø..Vel anvendt tid og penger! Dette er noe vi bør prioritere for flere av medlemmene!

 

Økonomi

Omtrent halvparten av de trådløse mikrofonene ble ila 2012 byttet ut,regner med at de siste byttes ut i år. Ellers er det ikke gjort noen større  investeringer, men to solide plakatbukker er innkjøpt.  Lagets økonomi må sies å være tilfredsstillende.

 

Arkiv,årboka,facebook:

Torstein og Karen Anne har laget et arkiv på alt av forestillinger,hvem som har deltatt,,manus,bilder,avisartikler o.a. Dette har nok vært en tidkrevende prosess så all ære til dere som påtok dere dette viktige arbeidet.

Vi fikk en henvendelse fra historielaget om vi ønsket å ha en artikkel i årboka. Torstein skrev et fint innlegg om lagets 30-årlige historie og boka er nå i salg.

Årets blogger Øystein Ingebrigtsen har opprettet facebook konto for LRTL ;)

 

Styret har i 2012 hatt  et godt samarbeid og takker for tillitten.

Ønsker et kreativt revyår 2013

 

For styret Torild Sareussen