Referat fra årsmøte i teaterlaget 05.04.17 klokka 19.00

Til stede: Isabell Pettersen, Sissel Johansen, Rakel Sommernes, Anne Myrlund, Odd Myrlund, Øistein Ingebrigtsen, Geir Ellingsen, Arild Martinsen, John Alvin Olsen, Wenche Bakke, Yngve Nyheim, Bjørnar Pedersen, Torstein Aaring Nilsen, Torild Sareussen, Ragnhild Vilhelmsen

Årsmøtesaker:

1.       Velkommen v/ Odd Myrlund

2.       Godkjenning av saksliste -godkjennes

3.       Valg av møteleder og referent Møteleder blir Odd Myrlund og referent blir Ragnhild Vilhelmsen

4.       Årsberetning (se nedenfor)

5.       Regnskap (se nedenfor) Regnskapet godkjennes

6.       Budsjett (se nedenfor) Det legges fram to ulike forslag med aktivitet og med svært lav aktivitet. Budsjettet med høy aktivitet vedtas.

7.       Innkommende saker (ingen, men dette ble diskutert etter de ordinære sakene)

-          Rakel Sommernes melder interesse om kurs for nye medlemmer i f.eks improvisasjon. Hun tar tak i dette og prøver å få til noe til høsten. Det nye styret følger dette opp.

-          Torstein Aaring Nilsen orienterer om Egede-forestillingen som planlegges til høsten. Leseprøver starter rett etter påske.

-          Grøss og Grus: 83 voksne og 53 barn kjøpte billett. Ca 15 000 i inntekt. Har ikke helt oversikt over utgiftene enda. Det regnes med å ha et overskudd på 7-8000 når alt har blitt gjort regnskap for.

8.       Medlemskontigent: Medlemskontigenten vedtas å fortsatt stå på 50,- for barn og 100,- for voksne per år. Det er viktig at alle oppgir telefonnummeret sitt til Odd slik at han får sendt ut beskjeder og påminning om kontigentbetaling.

9.       Valg

- Odd Myrlund velges til kasserer for to nye år

- Øistein Ingebrigtsen velges til styremedlem for to nye år

- Arild Martinsen velges til styremedlem for to nye år

- Isabell Pettersen velges til ungdomsrepresentant for ett år

Geir Ellingsen (leder), Ragnhild Vilhelmsen (sekretær), John Alvin Olsen (varamedlem) og Magne Haslevang (revisor) har ett år igjen før de skal på valg.

10.   Avslutning

 

Referent: Ragnhild Vilhelmsen

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding for Lødingen revy-og teaterlag 2016

Medlemmer i styret 2016:

Geir Ellingsen                   Leder              2016/17

Odd Myrlund                   Kasserer         2016

Ragnhild Vilhelmsen       Sekretær        2016/17

Øistein Ingebrigtsen       Styremedlem 2016

Arild Martinsen               Styremedlem 2016

Magne Haslevang           Revisor            2016

Regine Høgås Hay           Ungd. rep.      2016

John Alvin Olsen              Vara.               2016

Valgkomite: Torild Sareussen og Sissel Johansen

Styremøter: Teaterlaget har hatt et svært rolig år. Det har vært avholdt to styremøter etter årsmøtet, den 02.06.16 og 06.09.16. Tema for møtene har vært å prøve å få i gang familieforestillingen «Grøss og Grus i Trollskogen» og bygging av ny 1.-10.- skole i Lødingen. Bygging av ny skole har vært et hett tema, siden teatersalen med tilhørende lagringsplass sannsynligvis opphører å eksistere i den form den er i dag. Det har vært gjort flere forsøk fra styremedlemmer om å få være med og påvirke denne prosessen, men det har vist seg vanskelig å bli hørt så langt. Arbeidet med dette kommer til å fortsette også i 2017.

Aktivitet: I løpet av vårparten startet Geir opp med leseprøver og etter hvert øvelser for Grøss og Grus-forestillingen. I løpet av høsten var faste øvelser etablert med en fin blanding av barn og voksne blant skuespillerne. Forestillingen ble gjennomført 18.03.17. Det har ikke vært forestillinger i 2016, men det skrives og forberedes for kanskje å få noe til høsten 2017. Det er da snakk om en Egede-forestilling i kirka. 21.03.17 ble det holdt «etterpålag» med brus og pizza for alle som har vært med på å gjøre forestillingen en realitet.

HATS inviterte oss med på «Oskars Amerika», der Øistein Ingebrigtsen deltok. For å få nyhetsbrev fra HATS kan man melde seg på nyhetsbrev fra dem på facebooksida deres.

Økonomi: Relativt god, men siden det ikke har vært forestilling i 2017 har det ikke vært inntekter.

Utstyret vårt: Det har etter hvert blitt fast ordning at vi låner bort utstyret vårt til 17.mai, UKM og Nisselørdag. Vi har også vært med og sminket små og store nisser.

Medlemstall: 21 betalende medlemmer

For styret: Ragnhild Vilhelmsen

 

Budsjettforslag for Lødingen revy og teater lag 2017

 

Alternativ 1 (med aktivitet)

 

Inntekter

Medlemskontingent                                       2.000.-

Utleie lyd/lys                                                      3.000.-

Inntekt forestillinger                                     30.000.-

Momskomp/støtte                                          2.000.-

Renter                                                                      500.-

 

Sum inntekter                                                                  37.500.-

 

 

Utgifter

Forsikring                                                             6.000.-

Div. inventar lagerlokale                                 1.000.-

Utgifter i forb. med forestillinger               5.000.-

Leie av lokaler                                    2.500.-

Utstyrsanskaffelse/utskifting lyd/lys       10.000.-

Div. sminke og kostymer                               5.000.-

Medl. kont. HATS                                                 900.-

Div. kontor rekvisita                                            500.-

Kjøre og reiseutgifter                                      1.000.-

Reklame/ Annonser                                        1.000.-

Møter og kurs                                                    2.000.-

Bank utg. og småanskaffelser      1.000.-

 

Sum utgifter                                                                                    35.900.-

 

Dette vil da gi et overskudd på kr 1.600.-

Regnskap kommer