VEDTEKTER FOR LØDINGEN REVY OG TEATERLAG

KAPITTEL  l  NAVN

§ 1.1 Lagets navn er LØDINGEN REVY- OG TEATERLAG (forkortet til LRTL)

 

KAPITTEL  II  FORMÅL

§ 2.1.1 LRTL er en frittstående og uavhengig amatørteatergruppe.

 

§ 2.1.2 LRTL skal arbeide i tråd med de til en hver tid gjeldende vedtekter og årsmøtevedtak.

 

§ 2.2.1  LRTLs oppgaver er i tillegg å fremme amatørteaterarbeidet i Lødingen kommune, ta initiativ til kurs og annen virksomhet som styrker LRTLs arbeid

 

KAPITTEL lll  ORGANISASJON

§ 3.1 LRTL bestemmende og forpliktende organer er

·         Årsmøtet

·         Styret

 

 

KAPITTEL  lV ÅRSMØTET

 

§ 4.1.1 Årsmøtet er LRTs høyeste myndighet og avholdes innen utgangen av februar.

 

§ 4.1.2 Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel med angivelse av saklisten.

 

§ 4.2.1 Årsmøtet skal behandle følgende saker:

·         Valg av møteleder og referent

·         Styrets beretning for foregående periode

·         Revidert regnskap for foregående kalenderår

·         Innkomne forslag og styrets aktivitetsplan for kommende år

·         Budsjett

·         Valg av styremedlemmer, varamedlem som angitt i §§ 5.1.1 og 5.1.2, revisor for ett år og to personer til valgkomite for ett år.

·         Valg på utsendinger til HATS-årsmøte

 

§ 4.2.2 Årsmøtet fastsetter lagets kontingent under post: ”Innkomne saker.”

 

§ 4.2.3 Årsmøter fastsetter takst for kjøregodtgjørelse under post: ”Innkomne saker”.

 

§ 4.3.1 Innkomne forslag og forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

 

§ 4.3.2 Kun fremmøtte medlemmer av LRTL som har fylt 14 år, kan avgi stemme.              Gyldig kontingentbetaling løper fra avsluttet årsmøte til og med neste årsmøte.

 

§ 4.3.3 Valg som foretas på årsmøtet, bør foregå på grunnlag av innstilling fra valgkomiteen.

 

§ 4.3.2 Valgkomiteen leverer sin innstilling ei uke før årsmøtet.

 

§ 4.4.1 Styret velges med simpelt flertall. Valgene foretas ved håndsopprekning dersom ikke årsmøtet bestemmer noe annet. Dersom ett medlem krever skriftlig votering, skal dette gjennomføres.

§ 4.4.2  Dersom det er flere kandidater ved hvert valg, må en representant ha over halvparten av stemmene for å være valgt. Dersom ingen av kandidatene oppnår mer enn halvparten av stemmene, foretas det omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.

§ 4.4.3 Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

§ 4.5     Alle sakene på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall, men forandringer i vedtektene må ha to tredjedels flertall og kan bare foretas på ordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på saklisten.

KAPITTEL  V  STYRET

§ 5.1.1 Styret skal være på minst fem personer. Styret skal ha ett varamedlem.                            Styret konstituerer seg selv og fordeler ansvar og oppgaver seg internt. Dersom styret ikke ønsker å ha leder, må det oppnevnes en fast kontaktperson for laget.

 

§ 5.1.2 Styremedlemmene velges for to år av gangen, men slik at bare halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Varamedlem velges hvert år.

§ 5.1.3 Minst ett av styremedlemmene rekrutteres fra andre enn skuespillergruppa.

§ 5.2.1 Styret samles etter innkalling av leder/kontaktperson eller når minst ett av styremedlemmene ber om det.

§ 5.2.2 Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede, inkludert varamedlemmet.

§ 5.2.3  Alle saker avgjøres med simpelt flertall. Hvert styremedlem har en stemme.

§ 5.2.4 Varamedlemmet kan innkalles til fulltallige møter, men det har da ikke stemmerett, bare tale- og forslagsrett.

§ 5.2.5 Styret fører referat over sine forhandlinger og vedtak. Styrereferat skal sendes ut til styrets medlemmer og varamedlem rett i etterkant av hvert møte og legges også ut på LRTLs hjemmeside. Alle årsmøte- og styrevedtak skal i tillegg arkiveres i papirformat i låsbart arkiv.

 

§ 5.3.1 Leder/kontaktperson tilstås en administrasjonsgodtgjørelse på kr. 500 årlig.     Årsmøtet kan justere størrelsen på denne godtgjørelsen.

§ 5.3.2 Styret har mandat til å refundere utgifter som medlemmene har hatt i f.m. spesielle øremerkede formål.

KAPITTEL Vl  STYRETS PLIKTER

§ 6.1.1 Styret forvalter LRTLs midler etter årsmøtets bestemmelser og har ansvar for ledelelsen av LRTLs virksomhet innenfor den ramma som årsmøtet vedtar, i pakt med god foreningsdrift.

§ 6.1.2 Styret eller noen oppnevnt/valgt av styret, representerer LRTL i medlemsorganisasjo-ner og overfor kommunale og fylkeskommunale myndigheter.

§ 6.1.3 Styret har det juridisk formelle ansvar for alle produksjoner og arrangement i LRTLs regi.

 

§ 6.1.4 Til hjelp i arbeidet kan styret knytte til seg komiteer/undergrupper med bestemte oppdrag og velge ledere eller kontaktpersoner for disse. Styret utformer et mandat for underliggende ledd.

 

§ 6.2.1 Styret er ansvarlig for gave til medlemmer som fyller ”runde”  år – nærmere bestemt 50-, 60- eller 70 år.

 

§ 6.2.2 Styret avgjør hvem som skal tildeles æresmedlemskap i laget. Disse bør ha gjort seg særlig fortjent til hedersbevisningen gjennom aktiv, lang og trofast innsats for LRTL.                Et æresmedlem tildeles et eget utformet diplom og kommer gratis inn på alle lagets forestillinger/arrangementer.

 

KAPITTEL Vll  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 

§ 7.1.1 Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når det finner det nødvendig eller når minst en tredjedel av lagets medlemmer krever det.

 

§ 7.1.2 Innkallingen må skje med minst 10 dagers varsel og der det er angitt hvilke saker som skal behandles. (formuleringsendring)

 

§ 7.1.3 Forsamlingen kan ikke fatte vedtak om andre saker enn de som er angitt i innkallingen.

 

§ 7.1.4 Ellers følges samme regler som for ordinært årsmøte.

 

KAPITTEL  Vlll PRODUKSJONER

§ 8.1.1 Hver forestilling skal ha en prosjekt- eller produksjonsleder oppnevnt av styret.

§ 8.1.2 Styret holder løpende kontakt med produksjonsleder underveis i planleggings- og øvelsesfasen.

§ 8.2.  Før starten på et sceneprosjekt skal det innkalles til orienterende medlemsmøte. 

§ 8.3  Ved forestillinger kan medlemmer få kjøpt en billett hver til redusert pris. Ellers skal det ikke deles ut rabatterte billetter med mindre styret i særskilte tilfeller innvilger dette.

Ledsagere med ledsagerbevis kommer inn på våre forestillinger uten å betale billett.

 

§ 8.4 Det skal føres separat regnskap for hvert enkelt sceneprosjekt.

 

 § 8.5 Et hvert medlem kan fremsette forslag til produksjoner. Forslag rettes til styret som vurderer de innkomne forslag.

 

KAPITTEL  lX  MEDLEMMENE

§ 9.1.1 Som medlem opptas enhver person som er interessert i revy- og teateraktivitet.

 

§ 9.1.2 Styret kan ekskludere et medlem som har motarbeidet lagets vedtekter og vedtak eller skadet lagets anseelse. Eksklusjonen kan ankes inn for førstkommende ordinære årsmøte, der endelig avgjørelse fattes med simpelt flertall

 

§ 9.2    Medlemmene har ikke anledning til å kunne kreve betaling for å delta i LRTLs forestillinger eller arrangement.

 

§ 9.3.1 Mellom årsmøtene skal styret innkalle til medlemsmøter med sikte på å orientere medlemmene om driften samt diskutere andre aktuelle saker.

 

§ 9.3.2 Medlemsmøtene innkalles med ei ukes varsel. Forslag til sakliste skal følge med innkallingen og det føres referat fra møtene.

 

§9.3.3 Medlemsmøtene har bare rådgivende myndighet.

 

KAPITTEL  X  ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 10.1     Lagets regnskapsår løper fra 1. januar til og med 31.desember. Regnskapet skal revideres  av revisor valgt på årsmøtet eller av godkjent regnskapsfirma.

§ 10.2    Kursdeltakere som videreformidler sine nyervervede kunnskaper til laget , skal få utgiftene dekket.

§ 10.3.1 Utleie av  lys- og lydutstyr skal skje etter retningslinjer fastsatt av styret.

§ 10.3.2 Utlån av kostymer, parykker og sminke skal kun skje gjennom de eller den ansvarlige for dette utstyret.

§ 10.3.3 De ansvarlige for de overnevnte områder (§§ 10.31 og 10.3.2) skal føre liste over utstyret de forvalter.

§ 10.3.4  Lagerlokalitetene skal ryddes på dugnad minst en gang i året. Dugnaden organiseres av styret.

§ 10.4     Når LRTL arrangerer sosiale sammenkomster for medlemmene, avgjør styret når ungdom under 18 år må forlate sammenkomsten. Alkoholforbudet for de unge under 18 år, skal håndheves strengt og konsekvent. Foreldrene må få skriftlig beskjed om dette. (ny)

§ 10.5    Forslag om økonomisk støtte til andre lag og institusjoner vurderes av styret i hvert enkelt tilfelle.

 

KAPITTEL  Xl  OPPLØSNING

§ 11.1.1 Forslag om oppløsning av LRTL  ha tre fjerdedels flertall på ordinært årsmøte for å bli vedtatt. Dersom forslaget ikke oppnår det nødvendige flertall, kan forslaget avgjøres ved simpelt flertall på etterfølgende ekstraordinære årsmøte tidligst tre måneder etter.

§ 11.1.2 Ved oppløsning skal LRTLs midler og eiendeler disponeres av Lødingen kulturkontor. Utstyret skal primært benyttes i teatersalen, mens midlene settes på konto og benyttes ved danning av nytt lag med tilsvarende formål.

 Vedtatt på årsmøtet 13. februar 2012